đầu tiên các bạn mở photoshop lên tạo file mới với thông số như trên
w:2048
h:1024sau đó ban sẽ co một layer mới cick đúp chuột vào sẽ hiện lên một bảng mới

bạn đánh dấu tick vào colover day sẽ hiện lên một bảng để bạn chọn màu

ta thu được
sau đó bạn cọn công cụ hình chử nhật nét dứt để vè hình chử nhật
hìnhsau đó nhấn ctrl j để nhân bản ra rồi chọn thanh cũ một bên hình chử nhật nét đứt để di chuển các ô chử nhật nhỏ ra đều

sau đó bạn nhấn ctrl E để nó thành một hình
hinh anhsau đó bạn nhấn nhìn lên trên mục image/mode/indexed color sez hiện lên một bảng sau chĩnh các mục joongs như hình vẻ
hinh anh


sao đó bạn hãy lưu với duoi png


đó là về photoshop
tiếp theo mơ phần mềm ggs lên Game Graphic Studio 7.4.0
mở san ban muon thay doi rroif tìm đến file stad1_main.BIN
sân minh ten (solohe4)solohe4\4_night_fine\stad1_main.BIN
chú ý thay doi tat ca cac file stad1_main.BIN cua 6 loai thoi tiet để thấy sự thay đổi của sân
hinh anhban sẽ thấy mot file dầu tiên bạn kich chuột vào đó (chú ý để chế độ PS2 để thấy rõ)

hinh anh rôi kich chuột lên hinh anh sân mới hiện ra đó open dến file mà bạn mới làm từ pp
hinh anh
sẽ hiện lên file mới bạn chir việc giữ chuột kéo rê xuống hình ảnh bạn muốn thay đổi
hinh anh
và đây là sản phẩm của bạn