Hướng dẫn sử dụng PRO-EVO Editing Studio 2011 để add team team

Tool sử dụng :
  • PRO-EVO Editing Studio 2011 v3.0.0.0
Yêu cầu :
  • Framework .NET 3.5
  • Framework .NET 3.5 SP1
  • Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5

Hướng dẫn : 
Download : PRO-EVO Editing Studio 2011
http://www.pro-evo.fr/pro-evo-editing-studio/pees-2011