Featured

Cách Add Scoreboard !

Sau đây là cách add bảng tỷ số:

Đầu tiên, khi down scoreboard lẻ bất kỳ về, ta sẽ thấy 2 file .bin và texture của scb đó

_ với file texture dạng png, ta chỉ cần kéo vào slot mà mình mong muốn trong unknow_151.txs ( trong e_text )

_ với file .bin thì làm như sau:


+ để thay scoreboard vào đúng vị trí  mong muốn thì không chỉ phải đổi tên file .bin mà  phải biết hex editor nữa, download hex tool tại đây


+tải xong, cài luôn hex workshop, tiếp theo mở file "we6fe_zlib_tool.exe" . rồi kéo file .bin scoreboard vào, ta sẽ được như sau:


+ click chuột phải vào file .bin_000 vừa tạo, chọn Hex edit with Hex workshop -> tìm đến dòng giống như bên dưới này:


Các số trong scr_11 tương ứng với:

scr_1 --------------------------- texture 5
scr_2 --------------------------- texture 6
scr_3 --------------------------- texture 7
scr_4 --------------------------- texture 8
scr_5 --------------------------- texture 9
scr_6 --------------------------- texture 10
scr_7 --------------------------- texture 11
scr_8 --------------------------- texture 12
scr_9 --------------------------- texture 13
scr_10 ------------------------- texture 14
scr_11 ------------------------- texture 15
scr_12 ------------------------- texture 16
scr_13 ------------------------- texture 17
scr_14 ------------------------- texture 18
scr_15 ------------------------- texture 19
texture 5 là texture số 5 từ trái qua trong unknow_151.txs


- về cách đổi số 11 thành số 2 thì ta có thể nhập giá trị ngay ở cột bên phải, tức là thay ngay số 1 đầu tiên trong scr_11 thành số 2 ở cột bên phải nhưng còn số 1 thứ 2,  thì phải nhập giá trị là 00 ở vị trí tương ứng cột bên trái .

+ sau khi đã thay đổi xong thì save file .bin_000 vào, sau đó kéo vào ô import trong zlib tool

+ việc cuối cùng trước khi bỏ file .bin vào 0_text.afs là đổi tên cho phù hợp tương ứng như bảng bên dưới:

unknow_00593.bin = exibicion _____________________________________ SCR_1
unknow_00594.bin = liga mundial___________________________________ SCR_2
unknow_00595.bin = Premier ______________________________________ SCR_3
unknow_00596.bin = La Liga ______________________________________ SCR_4
unknow_00597.bin = Serie A ______________________________________ SCR_5
unknow_00598.bin = - ___________________________________________ SCR_6
unknow_00599.bin = Lique 1 ______________________________________ SCR_7
unknow_00600.bin = Eredivisie ____________________________________ SCR_8
unknow_00601.bin = modo copa ___________________________________ SCR_9
unknow_00602.bin = mundial______________________________________ SCR_10
unknow_00603.bin = liga master d1 ________________________________ SCR_11
unknow_00604.bin = liga master D2 ________________________________ SCR_12
unknow_00605.bin = Champions League ____________________________ SCR_13
unknow_00606.bin = UEFA _______________________________________ SCR_14
unknow_00607.bin = - ___________________________________________ SCR_15
unknow_00608.bin = International Challenge & Reebok Cup_______________ SCR_16
+ làm xong nhớ xóa file .bin_000 đi !

Post a Comment

Freedom Speaks

Copyright © PES Edit by PBQP | Designed By Code Nirvana